POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.oltinails.com

 

I. Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”) przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób Olti Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Administrator” lub „my”), będąca właścicielem Serwisu oraz Sklepu internetowego prowadzonego pod domeną oltinails.com (dalej: Serwis lub Sklep) przetwarza Twoje dane osobowe.

Dokument stanowi wyraz realizacji przez Administratora obowiązków informacyjnych, względem osób fizycznych, których dane osobowe zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

II. Zakres informacji wskazanych w Polityce i jej zastosowanie

W niniejszej Polityce zamieszczone są informacje, których celem jest w szczególności wyjaśnienie:

 1. kto jest administratorem Twoich danych osobowych;
 2. w jaki sposób i dlaczego Administrator gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
 3. kiedy i dlaczego Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom;
 4. jakie prawa przysługują Ci w związku z tym, że Administrator przetwarza Twoje dane.

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 1. zawierasz z Administratorem umowę o świadczenie usług dostępnych na stronie  https://oltinails.com/
 2. kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora,
 3. dokonujesz zakupu Towarów w Sklepie.

 

III. Administrator danych osobowych

Administrator danych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Olti Sp. Z o. o. mająca swoja siedzibę przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

Nasze dane kontaktowe są następujące:

 • adres siedziby: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, Polska
 • adres email:  kontakt@oltinails.com

 

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie, których zasady świadczenia określa Regulamin korzystania z Serwisu (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, związanych z prowadzoną działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. obowiązków podatkowych, rachunkowych, księgowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym: odpowiadania na Twoje zapytania kierowane do Administratora (np. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie), zarządzania relacjami, monitorowania i poprawy jakości usług świadczonych przez Administratora, ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. W celach marketingowych Administratora, w tym wysyłki informacji handlowych (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w tym celu to Twoja zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

V. Zakres zbieranych danych osobowych

Administrator zbiera Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie IV. powyżej i odpowiadającym relacji, jaka Cię łączy z Administratorem.

W szczególności Administrator może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane techniczne (związane z korzystaniem z Serwisu), dane dotyczące prowadzonej z Administratorem komunikacji.

 

VI. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach przedstawionych przez nas powyżej, Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług informatycznych, hostingowych, prawnych, rachunkowych, konsultingowych.

 

VII. Przekazanie Twoich danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

VIII. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie IV. niniejszej Polityki.

W szczególności, w zakresie realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Administratorem, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionych interesów administratora danych, w zakresie określonym przez nas w punkcie IV. powyżej.

W przypadkach, gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez Administratora celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie wyrażonej zgody.

 

IX. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania lub uzupełniania Twoich danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o realizację powyższych praw, możesz to zrobić kontaktując się z nami drogą korespondencyjną lub mailową, korzystając z naszych danych kontaktowych, wskazanych w punkcie III. niniejszej Polityki.

Administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji, o które wnioskujesz bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań jest duża, Administrator ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia Twojego wniosku o dodatkowe dwa miesiące, o czym Administrator Cię uprzednio poinformuje w terminie miesiąca od otrzymania Twojego wniosku. Maksymalny termin realizacji Twojego wniosku nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku.

Oprócz praw wskazanych powyżej, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem i jej realizacji. Jest ono także niezbędne do realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do realizacji celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (patrz punkt IV. niniejszej Polityki).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe zbierane są na podstawie Twojej zgody, podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

 

XI. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, o których mowa w punkcie IX. powyżej, prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie III. niniejszej Polityki.

 

XII. Pliki Cookies

W Serwisie wykorzystywane są pliki Cookies własne oraz Cookies podmiotów trzecich.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików Cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików Cookies zostało opisane poniżej.

 • Analiza i statystyka. Wykorzystujemy Cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików Cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików Cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików Cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn.
 • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki Cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Możesz wyłączyć mechanizm plików Cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wskazujemy jednak, że wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

XIII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: office@oltinails.com
 3. Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2023 r.